Absolwentka Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych - MISH - Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorantka na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowniach: Narracji Fotograficznej dr hab. Prota Jarnuszkiewicza, prof. ASP oraz Przestrzeni Malarskiej prof. Leona Tarasewicza i dr hab. Pawła Susida.


Graduate of the College of Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities - MISH - of the University of Warsaw. Currently a PhD student at the Faculty of Media Arts at The Academy of Fine Arts in Warsaw in the studios: Narrative Photography of Ph.D. Prot Jarnuszkiewicz, Associate Professor and Painting Space of Professor Leon Tarasewicz and Ph.D. Paweł Susid.

Built with Berta.me

Katka Kwaśniewska ©